Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

KAFFEE projekt elektronikus felhasználói segédlet és projekt tájékoztató

h k s c p s v
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

e-szolgáltatások

Alapítvány

„ESÉLY” Fogyatékos Gyerekekért Alapítvány

alapítója a Zala Megyei Bíróságon 449/1994. számon nyilvántartásba vett, 2009-től „Esély” Fogyatékos Gyerekekért Közhasznú Alapítvány néven működő alapítvány, alapító okiratát névváltoztatás, közhasznú besorolás megszűntetése érdekében módosítja, kiegészíti és a módosítással egységes szerkezetbe foglalja.

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

Az alapító neve:

Kulcsár István

született: Nova, 1951.07.21. an.: Horváth Anna 8960 Lenti, Béke út 73.

Az alapítvány neve:

Esély  Fogyatékos Gyerekekért  Alapítvány

Az alapítvány székhelye:

Magyarország, 8960 Lenti, Béke út 71.

Az alapítvány célja, tevékenysége :

Az alapítvány célja:

A Lenti Móricz Zsigmond EGYMI hátrányos helyzetű, értelmileg sérült tanulói életkörülményeinek javítása, életkezdésük segítése.

Az alapítvány határozatlan időre jött létre.

Az alapítvány feladata:

 • intézeti térítési díj átvállalása,
 • tankönyv, tanszer költségéhez hozzájárulás,
 • hazautazás költségének átvállalása,
 • ösztöndíj folyósítása,
 • életkezdési támogatás,
 • adományok gyűjtése és kiosztása.
 • utaztatások, táborok támogatása,
 • az iskolában végzett kézműves ,sport és kulturális tevékenységek támogatása
 • hozzájárulás gyógyászati segédeszközök megvásárlásához

Az alapítvány vagyona:

 • Az alapítvány induló vagyona 50.000- Ft,  azaz Ötvenezer forint volt, melyet az alapító bocsájtott az Alapítvány bankszámlájára az alapításkor.
 • Az alapítvány nyitott, melyhez azon természetes és jogi személyek csatlakozhatnak, akik egyetértenek az alapító okiratban meghatározott céllal. Amennyiben valaki csatlakozni kíván az alapítványhoz, a csatlakozás elfogadásáról a kuratórium az indítvány beérkezését követő 30 napon belül dönt.
 • Az alapítványhoz minden belföldi természetes vagy jogi személy teljesíthet befizetést forintban, valamint külföldi magán- illetve jogi személyek is befizethetnek adományokat konvertibilis valutában, melyet az alapítvány vagyonát kezelő bank külön devizaszámlán tart nyilván és kezel.
 • Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium rendelkezik, amely az alapítvány vagyonának kezelő szerve és egyúttal az alapítvány képviselője.
 • Az alapítvány vagyona növekedhet az alapítványi vagyon hozadékával, valamint – azon elfogadott céltámogatások összegének kivételével, amelyek felhasználása a támogatott feladat megvalósítására nem közvetlenül az alapítvány által, hanem a kuratórium határozatával megjelölt más szervezet által történik – a csatlakozás során felajánlott vagyon elfogadásával is.
 • Az alapítványi vagyon az alapító okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására és az alapítvány működési költségeinek fedezésére a használható fel.
 • A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.
 • Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány vagyona, valamint annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel.
 • Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végezhet.
 • Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.
 • Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
 • Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van
 • Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
 • Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

Az alapítvány bevételei:

 1. az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól kapott támogatás, illetve adomány;
 2. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
 3. a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
 4. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
 5. a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

A szervezet költségei:

 • az alapítványi tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 • az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 • a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
 • A szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
 • A kuratóriumi tagok feladatukat díjazás nélkül látják el.

A beszámolási szabályok

 • A szervezet köteles éves beszámolót készíteni, amely a Móricz Zsigmond EGYMI honlapján megtekinthető.

Az alapítvány szervei, működése

 • Az alapító dönt a kuratórium elnökének és tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, az alapítvány alapító okiratának módosításáról.
 • Az alapítvány legfőbb döntéshozó, ügyintéző szerve a kuratórium.
 • A kuratórium elnökből és négy tagból áll.
 • A kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg 5 évi időtartamra.
 • A megbízás meghosszabbítható, illetve a lejárat előtt jogszabályban meghatározott esetben visszavonható.

Az kuratórium tagjai:

elnök:

 • Andrasekné Kovács Margit 8960 Lenti, Gyöngyvirág út 18.
 • született: Zalaszentgrót, 1963.11.18. an.: Szántó Margit

tagok:

 • Némethné Gaál Mária    8960 Lenti, Fűz út 27.
 • született: Szentgyörgyvölgy, 1956.01.06. an.: Revák Ilona

 

 • Nagy Jánosné 8960 Lenti, Gyöngyvirág út 20.
 • született: Nova, 1969.11.23. an.: Dancs Ilona

 

 • Kulcsár István      8960 Lenti, Béke út 75.
 • született: Nova, 1951. 07.21. an.: Horváth Anna   

     

 • Szabóné Zakó Krisztina 8960 Lenti, Kankalin u. 10.
 • született: Zalaegerszeg, 1971.12.31. an.: Belső Mária

Az alapítvány vagyonának kezelő szerve a kuratórium.

A kuratórium feladata:

 • biztosítja az alapítványi célok megvalósítását;
 • dönt az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról;
 • dönt az alapítvány által biztosított támogatások, ösztöndíjak odaítéléséről;
 • gondoskodik az alapítványi célok megvalósítása érdekében a szervezeti rend kialakításáról.
 • A kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. A kuratórium ülése nyilvános.
 • A kuratórium üléseit, az ülése előtt legalább 8 nappal kézbesített – a napirendet tartalmazó - meghívóval, a kuratórium elnöke hívja össze és vezeti.
 • A kuratórium összehívását annak bármely három tagja is kezdeményezheti.
 • A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább négy fő jelen van.
 • A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 • A szavazategyenlőség nemleges döntésnek minősül.

Minősített, kétharmados szótöbbségű szavazatra van szükség az alapítvány:

 • szabályzatainak és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához, továbbá
 • az éves szinten az alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi források támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez.
 • A kuratórium ülésein született döntésekről 8 napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő tag aláír.
 • Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli.
 • A kuratórium tagjai akadályoztatásuk esetén írásban meghatalmazást adhatnak másik kuratóriumi tagnak, hogy őket a kuratóriumi ülésen képviselje és nevükben szavazzon.
 • A kuratóriumi tagság megszűnik az alapítvány megszűnésével, a megbízatás lejártával, a tag halálával, lemondásával, illetve a tag visszahívásával.

A kuratórium gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működéséről,  biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését.

Az alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet, szakértőt bízhat meg, térítés ellenében.

A kuratórium gondoskodik a pályázati feltételek meghirdetése és a megítélt támogatások minél teljesebb körű nyilvánosságának biztosításáról.

A kuratórium az alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a kuratórium határozatairól köteles az alapítót tájékoztatni. és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.

A kuratórium javaslatot tehet az alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az alapító okirat módosítására.

Az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza:

 • a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját
 • a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét, valamint
 • a szervezet működésének, szolgáltatási igénybevételének módját, beszámolói közlésének nyilvánossá tételének formáját.

Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége:

 1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója,  élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 3. Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap. Országgyűlési képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, nem támogat, és ezt a jövőben kizárja. Pártok részére támogatást nem nyújt, közvetlen politikai, pártpolitikai tevékenységet nem folytat.
 4. Az alapítványnak a Ptk 3:404§ szerinti megszűnése esetén az alapítvány vagyona az alapítót illeti meg, s azt az alapítvány céljaihoz hasonló célokra kell fordítani, amiről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.
 5. Az alapítvány - célja megvalósítása érdekében - együttműködik a hasonló közhasznú feladatot ellátó állami, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek az alapítványról szóló rendelkezései (3:378§-3:404§), az egyéb kapcsolódó jogszabályok irányadóak.

Lenti, 2014.december 05.

Kulcsár István alapító

Szerzői jog © 2013. Minden Jog Fenntartva.